# دنیا

...خدا و من

                                         خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 من   زمــــــــــــــــیـــــــــــــــــــن        
/ 25 نظر / 17 بازدید