نمیدانم چرا گاهی بعضی از آدمها آنقدر به هم نزدیکند اما حس دوری میکنند

و برعکس گاهی بعضی از آدمها آنقدر از هم دورند اما حس نزدیکی میکنند.

هنوز دلیل این پدیده را به درستی در نیافته ام...

 

دوستی... چقدر دارد عمیق میشود...

 

من دارم بعضی از اخلاقهای بدم را کنار میگذارم!! خدایا کمکم کن...

 

نوشتن در اینجا برایم سخت شده است، شاید در جای دیگر دلنوشته هایم را مینویسم... جایی که خواننده هایش بسیار بسیار محدودند! جایی که انگار مرا بیشتر مجذوب کرده...!

 

من این روزها عجیب، عجیب شده ام...!!!